O nás

Zaměstnanci

PhDr. Pavel Urbášek
ředitel
tel.: +420 585 631 039
e-mail: pavel.urbasek@upol.cz 

PhDr. Renáta Klvačová
odborný archivář
tel.: +420 585 631 055
e-mail: renata.klvacova@upol.cz

Mgr. Pavla Dubská
pracovník archivních fondů
tel.: +420 585 631 056
e-mail: pavla.dubska@upol.cz 

Činnost Archivu UP

Specializovaný archiv Univerzity Palackého

  • vytváří Spisový a skartační řád (B1-13/12HN) a dohlíží na výkon spisové služby na Univerzitě Palackého a jejich fakultách a organizačních jednotkách
  • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení z dokumentů nabídnutých Univerzitě Palackého darem
  • zakládá archivní fondy fakult, osobní fondy zaměstnanců UP a zpracovává archivní pomůcky
  • vede elektronickou evidenci archivních fondů a sbírek PEvA; archivní fondy UP jsou součástí Národního archivního dědictví ČR
  • vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy a kopie
  • provádí vědeckou, výzkumnou, vydavatelskou a publikační činnost z oblasti z historie Univerzity Palackého, knihy, články a medailony osobností
  • zřizuje specializovanou knihovnu v rozsahu nezbytném pro plnění stanovených odborných a vědeckých úkolů
  • připravuje výstavy k výročím univerzity, fakult a ústavů
  • je odborně podřízen Odborem archivní správy a spisové služby MV ČR s metodickým dohledem Zemského archivu v Opavě

Historie Archivu UP

Vedoucí pracovníci

Zdeněk Kristen  1956–1967
Jan Bistřický  1967–1971
Josef Bartoš 1972–1973
Jan Bistřický  1973–1975
Milada Písková  1975–1983
Jan Vymětal  1983–1995
Pavel Urbášek  1995–2014 (uvolněný pro funkci náměstka primátora Olomouce)
Renáta Klvačová  2014–2018
Pavel Urbášek 2019–doposud

Odborní pracovníci archivu

Adolf Jankovský 1970–1976
Jan Bistřický 1971–1973
Hana Kovalčuková 1974–1975
Adolf Lulovič 1976–1988
Vlastimil Dopita 1988–1990
Marie Kvapilová 1989–2004
Jan Vymětal 1995–2000
Renáta Klvačová 2001–doposud
Alena Pivodová 1990–2018
Zuzana Truxová 2015–2020
Pavla Dubská 2020–doposud